Beraad van Kerken Purmerend

Samenwerkende kerken

Persverslag bijeenkomst Beraad van Kerken 14 mei 2018

Het Beraad van Kerken Purmerend is een voortzetting van de vroegere Raad van Kerken. Anders dan in de Raad, waar drie Kerken waren vertegenwoordigd, zijn er bij het Beraad negen Kerken aangesloten, t.w. Apostolisch Genootschap (Apgen), Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK), Doopsgezinde Gemeente (DG), Christengemeente (CGP), Encuentro Con Dios (EECD), Kerk van de Nazarener (KvdN), Protestantse Gemeente Purmerend (PGP), Katholieke Parochie (KNT) en de Geest en Kracht Volle Evangelie Gemeente (G&K). Het Beraad is tot stand gekomen na de samenwerking in het project P600 in 2010.

Het Beraad komt zo’n zes maal per jaar bij elkaar. De doelstelling is het op projectbasis samenwerken van de Christelijke Geloofsgemeenschappen in Purmerend. Indien een project een breder draagvlak verdient, zullen andere groeperingen worden uitgenodigd deel te nemen.

 

 

Gasten

Voor deze vergadering was Nehemia Zorg uitgenodigd, maar liet door een misverstand verstek gaan. Nehemia Zorg is een christelijke organisatie. Gedreven door de liefde van God begeleiden we onze cliënten. Vanuit die gedrevenheid staan professionaliteit en kwaliteit hoog in het vaandel. Begeleiders hebben allemaal een christelijke achtergrond. Dat geldt niet voor de cliënten van Nehemia Zorg. Nehemia Zorg biedt begeleiding aan alle volwassenen, ongeacht cultuur, achtergrond, religie en leeftijd.

Nehemia is uitgenodigd voor een gesprek met het Beraad en het Diaconaal Platform voor een eventuele samenwerking

Opening

Henk Dinkgreve (KNT) opent de vergadering met een gebed van Franciscus van Assisi.

Roze en de Regenboog/ReR-viering

Het is helaas niet gelukt om een viering in de kerken van het Beraad te organiseren. Dit is voor verschillende kerken een stap te ver. In de eigen kerken zal wel aandacht worden geschonken aan de problemen van LHBTI-ers in Purmerend in het algemeen en de eigen gemeenschap in het bijzonder.

Terugblik 4 mei viering

Dankzij de medewerking van de Doopsgezinde Gemeente is het op het nippertje nog gelukt een viering te organiseren in de Lutherse Kerk. Helaas was de opkomst mager. We hebben niet mee kunnen liften met de publiciteit van de burgerlijke gemeente. In het jaarplan 2019 opnemen en zorgdragen voor een betere PR. De voorganger van de CGK heeft aangegeven volgend jaar beschikbaar te zijn.

Vakantie bijbel school

Er is weinig belangstelling voor de vakantie bijbel school bij de deelnemende kerken. Er wordt nog één poging gedaan, maar dan in de herfstvakantie. Vanuit de PGP en CGK zijn er mensen, die er aan mee willen werken.

Jeugdwerk

Vanuit de PGP wordt er op 2 juni een sportmiddag georganiseerd voor kinderen in de buurt van de Tabor.

Het jeugdwerk van Maria Garcia, PowerPoint aan de Westerstraat is in financiële moeilijkheden, zijn dringend op zoek naar nieuwe goedkopere ruimte voor hun jeugdwerk.

Henk vraagt of er een mogelijkheid is om gastlessen te geven in het onderwijs aan jongeren vanaf 12 jaar. Er zijn ervaringen in Amsterdam, voor succes dient er een goed plan van aanpak te komen. Misschien kunnen we beginnen bij het basisonderwijs. Er wordt een project opgestart en vrijwilligers kunnen zich aansluiten.

Stille Week

CGK en KvdN hebben dit jaar hier invulling aan gegeven, de andere kerken waren ook welkom maar hadden traditionele eigen activiteiten georganiseerd.

40-dagen kalender

Nog niet alle afgenomen kalenders zijn betaald, er wordt achteraan gezeten. Voor de volgende editie moeten we kiezen tussen een digitale en/of een papieren. Bij een papieren uitgave wellicht terug naar de Zalige Zalm of een lokale drukkerij.

Interkerkelijke zangmiddag

Na problemen bij de start lijkt de zangmiddag nu wel te gaan lukken. Mede dankzij de medewerking van de ChristenGemeente en het Purmer Kwartet is het Elly Linger toch gelukt een mooi programma in elkaar te steken.

Diaconaal Platform, Stichting Present, Schuldhulpmaatje

Gert-Jan rapporteert zoals gewoonlijk over zijn aandachtsgebieden:

Schuldhulpmaatje

 Men krijgt stuctureel minder aanmeldingen van probleemgevallen. Dat geldt ook voor Caritas. De Gemeente Purmerend is begonnen met preventie, waaronder budgetklassen.

Stichting Present

Het buddy project loopt wisselend heel goed en minder, wordt in de gaten gehouden.

Diaconaal Platform

Het DP is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke kerken, maar soms wordt door één van de kerken diaconaal voor een eigen initiatief gekozen, dat is jammer. Eendracht maakt macht.

Nieuws vanuit de kerken/WVTTK (Wat verder ter tafel komt)

• Vakantie tasjes De actie opgezet door de PGP Diaconie voor vakantietasjes verloopt prima inclusief de PR in de Mozaïek, wellicht kunnen de andere kerkbladen dit overnemen.

• Banner We zouden voor de Kerstkraam beschikking willen hebben over een opvallende banner, die ook voor het Stiltecentrum gebruikt kan worden, In Polen niet gelukt, nu eigen omgeving?

• KNT De Parochie heeft een geslaagde bedevaart naar Assisi gemaakt. Ongeveer 400 mensen uit Bisdorm Haarlem/Amsterdam gingen mee.

• Apgen De organisatie voor de Vredesweek is rond. Op 18 september is een spreker uitgenodigd, PR wordt geregeld. \

• Landelijke RvK De Landelijke Raad van Kerken verzoekt om een bijdrage aan de Stichting Vrienden van de RvK. Hierover is een mail verstuurd. Dit jaar bestaat de Raad 50 jaar.

Volgende vergadering De volgende vergadering is op 16 juli in de Schuilplaats aan de Rivierenlaan en wordt voorafgegaan door een gezamenlijke maaltijd. .

Jannes Tijsen, met dank aan de notuliste Joke ter Veer