Beraad van Kerken Purmerend

Samenwerkende kerken

Persverslag Beraad van Kerken september 2017

Persverslag bijeenkomst Beraad van Kerken 25 september 2017

Het Beraad van Kerken Purmerend is een voortzetting van de vroegere Raad van Kerken. Anders dan in de Raad, waar drie Kerken waren vertegenwoordigd, zijn er bij het Beraad tien Kerken aangesloten, t.w. Apostolisch Genootschap, Christelijk Gereformeerde Kerk, Doopsgezinde Gemeente, Christengemeente, Encuentro Con Dios, Kerk van de Nazarener,Protestantse Gemeente Purmerend, Katholieke Parochie en de Volle Evangelie Gemeente Geest en Kracht. Het Beraad is tot stand gekomen na de samenwerking in het project P600 in 2010.

Het Beraad komt zo’n zes maal per jaar bij elkaar. De doelstelling is het op projectbasis samenwerken van de Christelijke Geloofsgemeenschappen in Purmerend. Indien een project een breder draagvlak verdient, zullen andere groeperingen worden uitgenodigd deel te nemen.

We konden deze keer een gast verwelkomen, Wim Wiersema van het Middelpunt, een initiatief gestart door jonge 7e dagadventisten met ca. 50 leden. Ze hebben in verschillende gebouwen gebivakkeerd en zetelen nu in het Stamhuis. Ze komen op zatermiddag bij elkaar voor een Praise en Worship. Eén keer per kwartaal wordt er een maaltijd gemaakt voor mensen van de voedselbank. Ze zijn onlangs aangesloten bij het initiatief van Powerpoint.

Er waren ook andere gemeenschappen uitgenodigd, maar die waren om moverende redenen verhinderd.

De dropbox, website en facebookpagina worden nog niet optimaal gebruikt, toegang is nog niet voor een ieder duidelijk. Er wordt aan gewerkt.

Op 7 september heeft het Beraad met elf personen acte de presence gegeven in een project van de Stichting Present bij de Molenkoog in de Purmer Zuid. Met een aantal cliënten werd een boswandeling gemaakt.

De bezetting van het Stiltecentrum baart ons zorgen. Het rooster werkt nog niet, de leden beloven beterschap. Ook de informatie over de deelnemende kerken is nog niet compleet.

Het jaarplan van Jannes moet nog verder uitgewerkt worden, er komen tijdens de vergadering wel diverse plannen voor het komende seizoen.

Een discussie over de kaders van het Beraad volgt. Aanleiding is de geringe bereidheid over de deelname aan de Vredesweek. Niet alle Kerken zijn bekend met het begrip Vredesweek. We hopen dat het in 2018 beter gaat.

Het Beraad gaat deelnemen aan de Kerstmarkt en zal wederom een kerstfolder uitgeven.

De penningmeester zal worden gevraagd om een financiëel overzicht te maken zodat we inzicht krijgen van onze kasinkomsten en uitgaven.

Er is ook dit jaar een bijbelquiz, ons team is nog niet compleet wegens deelname aan de “eigen”club.

Het Diaconaal Platform signaleert veel misstanden in  onze samenleving veelal door het niet begrijpen van de brieven van, communicatie met de overheid.

De statuten wijziging van de Bim Bam nadert nu zijn voltooiing, de laatste misverstanden zijn uit de weg geruimd.

De Christelijke Gereformeerde Kerk viert op 27 oktober de intrede van een nieuwe predikant drs. N.C. Smits. Wegens ruimtegebrek in het eigen gebouw zal de intrededienst plaatsvinden in de Tabor.

De Kerk van de Nazarener groeit. De vraag is of ze in P3 kunnen blijven.

De Protestantse Gemeente Purmerend kan sinds half september beschikken over een nieuwe jeugdwerker, Ester Metselaar.

De volgende vergadering van het Beraad is op 8 november bij het Apostolisch Genootschap aan de Zonnelaan. Gastheer is ditmaal de Kerk van de Nazarener.

Jannes Tijsen met dank aan de notuliste Joke ter Veer